KOMUNIKATY

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my piszemy”


Organizatorzy
- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
- Muzeum Ziemiaństwa Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy

Cele konkursu
- Uczczenie 90. rocznicy ustanowienia „Mazurka Dąbrowskiego” hymnem Polski.
- Krzewienie wiedzy historycznej oraz wiedzy o „Mazurku Dąbrowskiego”.
- Rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi literackiej.
- Modelowanie postawy patriotycznej uczniów.

Zasady konkursu
- W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
- Nie ma limitu zgłaszanych przez szkołę prac.
- Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne dopisanie co najmniej jednej zwrotki do „Mazurka Dąbrowskiego” z zachowaniem jego budowy wersyfikacyjnej i układu rymów oraz z wykorzystaniem późniejszych niż wspomniane w hymnie wydarzeń historycznych (co najmniej jedno) oraz współczesnych. Pomocny w przygotowaniu uczniów do konkursu może być materiał dydaktyczny zamieszczony na stronie odn.kalisz.pl w zakładce „Konkursy”.
- Prace napisane niezgodnie z założeniami regulaminu nie podlegają ocenie konkursowej.
- Prace należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego: czcionka 12, Times New Roman, odstęp 1,5, marginesy 2,5 cm.
- Praca musi zawierać metryczkę z następującymi danymi (proszę umieścić ją przed tekstem):
- imię i nazwisko autora;
- oznaczenie grupy wiekowej;
- klasa;
- nazwa, adres, e-mail, numer telefonu placówki, do której uczęszcza autor;
- imię i nazwisko nauczyciela opiekuna oraz jego adres e-mail.
- Prace będą oceniane i nagradzane przez komisję powołaną przez organizatorów w następujących grupach wiekowych:
grupa I – uczniowie szkoły podstawowej (klasy IV–VI);
grupa II – uczniowie gimnazjów;
grupa III – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Koniecznym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i dostarczenie organizatorom oświadczenia zgody (załącznik nr 1) na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu. Wraz z pracami nauczyciel wysyła listę uczestników konkursu z danej placówki (załącznik nr 2). Pracę, oświadczenie oraz listę proszę przygotować na kartce formatu A4.

Terminarz
Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do dnia 31 grudnia 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace dostarczone po tym terminie nie wezmą udziału w konkursie. Dodatkowo prace należy dostarczyć jako załącznik w formie pliku Worda. 
Wyłonienie zwycięzców konkursu nastąpi do dnia 31 marca 2017 roku. Lista nagrodzonych zostanie zamieszczona na stronie www.odn.kalisz.pl. 
Wręczenie nagród oraz promocja antologii pokonkursowej odbędzie się podczas gali w Muzeum Ziemiaństwa, Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy na początku czerwca 2017 roku (o dokładnej dacie laureaci zostaną powiadomieni).

Nagrody
Każdy nagrodzony i wyróżniony uczeń oraz jego nauczyciel otrzymają antologię pokonkursową.
Wycieczka autokarowa dla nagrodzonych i wyróżnionych uczniów śladami Józefa Wybickiego po Wielkopolsce w dniu uroczystej Gali.

Adres
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Wrocławska 182
62-800 Kalisz
z dopiskiem – konkurs „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my piszemy”

Postanowienia końcowe
Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
Przesłanie prac przez szkołę oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować do p. Małgorzaty Judy-Mieloch – koordynatora konkursu. Kontakt: tel. 62 76 76 308.

Ogłoszenie!

 

Dnia 08.11.2016r. uczniowie klas I- III jadą do teatru 
do Ostrowa Wielkopolskiego na spektakl 
pt."Doktor Dolittle i przyjaciele", 
a uczniowie klas IV- VI na spektakl 
pt."Przygody Mikołajka".

W roku szkolnym 2016 / 2017, klasa II i III  bierze udział w projekcie 
"Zdrowo jem, więcej wiem".
Obecną edycję projektu  honorowym patronatem objęła 
Pierwszej Dama, Agata Kornhauser-Duda.

 

Projekt realizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.  Ma charakter międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Uczy nie tylko pracy w grupie, ale przede wszystkim zmienia nawyki żywieniowe, edukuje, skłania do zmiany stylu życia. Poprzez uświadamianie Nauczycielom, Rodzicom oraz Dzieciom, jak ważne jest zdrowe odżywianie oraz aktywność sportowa, zmieniamy świadomość społeczną.

PROJEKT "ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM" TO:

-bogata oferta edukacyjna dla klas I-III szkół podstawowych,
-wieloaspektowy, spójny projekt doskonale wpisujący się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej,
-rzetelna wiedza naukowa na temat zdrowego odżywiania i roli aktywności fizycznej podana w przystępny i nieszablonowy sposób – oprócz materiałów przygotowanych na lekcje oferujemy pogłębioną wiedzę, która nieustannie jest uzupełniana, zgromadzoną w portalu www.aktywniepozdrowie.pl w postaci ponad 400 artykułów,
-wiele wartościowych nagród – dla nauczycieli, dzieci oraz szkół – z najcenniejszą, naszym zdaniem, nagrodą „główną” dla wszystkich osób, które zaangażują się w ten projekt, jaką jest możliwość zmiany dotychczasowego stylu życia na zdrowszy i bardziej aktywny ruchowo.

 

źródło:/http://zdrowojem.fundacjabos.pl/index.php?m=op/

Zarządzenie nr 22/2016Dyrektora Zespołu Szkół w Cieszyniez dnia 19.09.2016 r.w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnychNa podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dziennik Ustaw z 30 kwietnia 2002 Nr 46 poz. 432)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dyrektor Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej w Cieszynie ustalił na rok szkolny 2016/2017 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

§ 2.

Dniami dodatkowo wolnymi są:

  1. 31 października 2016 r.

  2. 22 grudnia 2016 r.

  3. 2 maja 2017 r.

  4. 1 czerwca 2017 r.

  5. 16 czerwca 2017 r.

  6. 21 czerwca 2017 r.

§ 3.

Ustanowione dni są wolne tylko od zajęć dydaktycznych. Nauczycieli obowiązuje obecność w pracy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

……………………….................................

Dyrektor Zespołu Szkół w Cieszynie

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”